آزمایشگاه کنترل مرکزی قم به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان، دفاتری را در تهران و قم ایجاد کرده است. نمونه های ارسالی مشتریان از سراسر کشور و از طریق این دفاتر به سایت اصلی آزمایشگاه در قم منتقل می شود و با توجه به نمونه، آزمایش ها و فعالیت های مقتضی بر روی آنها صورت می گیرد.
پذیرش نمونه های آزمایشگاه کنترل مرکزی قم، ارائه پاسخ آزمون، عقد قرار داد با شرکتها و سازمانهای مربوطه، عقد قراردادهای بین آزمایشگاهی، تنظیم قرارهای مشاوره های تخصصی آزمایشگاه ها، دریافت نمونه های آزمون از تمامی مراکز و شرکتها، ارائه کد پیگیری به منظور پیگیری نمونه ها، پاسخگویی و تنظیم وقت مشاوره های تخصصی، ارائه پاسخ آزمون و نتایج بررسی های آزمایشگاه از جمله فعالیت هایی است که به منظور تسهیل در فرآیند پاسخگویی به مشتریان صورت می گیرد.

خدمات آزمایشگاهی ارائه شده در آزمایشگاه کنترل مرکزی قم
بهره مندی از نیروی متخصص و کارآمد

یکی از مزیت‌های آزمایشگاه کنترل مرکزی قم بهره‌گیری از محققان و پژوهشگران توانمند و با تجربه درگروه‌های تخصصی این آزمایشگاه می‌باشد. با توجه به تخصصی بودن آزمایشاتی که در این آزمایشگاه صورت می‌گیرد، بهره‌گیری از پژوهشگران مستعد دانشگاهی یکی از مواردی است که باعث پیشرفت و افزایش کیفیت آزمون‌ها شده است. تعداد افراد متخصص مشغول به‌کار در آزمایشگاه کنترل مرکزی، در نمودار نشان داده شده است.

متخصصین دارای مدرک دکتری

متخصصین دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی
متخصصین دارای مدرک کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
متخصصین دارای مدرک کارشناسی